Zer nahi duzu

Zure bizitza umeei eskainiko diezu, eta badakizu.

Badakizu oposatzeak nagikeria handia ematen duela.

Zenbat alditan ikusi duzu zeure burua eskola publiko batean klase ematen, oposizioa amaituta eta lan-kezkarik gabe?

Askotan.

Hasi zure burua prestatzen eta ziurtatu zure plaza.

Jarraipena eta bokazioa, konbinaziorik onena

Jarraipen pertsonalizatua behar bat da (azterketara desabantailarekin iritsi nahi ez baduzu, noski). Leku guztietan dena batera nahi duen pertsona motakoa bazara, aukeratu online modalitatea giza beroari uko egin gabe (bai, posible da).

Behar duzuna:

Gure irakasleak, beti zure zain

Neurtu zure aurrerapen osoa

Zure metrikak, aurrerapenak eta gainditzeko aukerak aztertu edozein momentutan.

Zuk erabaki

Irakasleak, gai-zerrenda eta testak baloratzen ditu, guk ere zugandik ikas dezagun.

Zuzeneko feedbacka

Akats bakoitzeko, berariazko errepaso-lezio bat gomendatzen dizugu.

Pertsonalizazioa

Hurrengo simulakroak gomendatzea.

¿Qué dicen sobre nosotros?

Ucademy metodoa

Indartu ikasketak bideo-ikasgaiekin, aholkularitza pertsonalizatuekin eta askoz gehiagorekin.

Metodologia ziklikoa

Multzo bakoitza modu integralean aztertzen du (gai-zerrenda, kasu praktikoak, programazioa eta unitate didaktikoa).

Zuzenketak eta tutoretzak zure irakaslearekin

Beti egongo da aditu bat zure praktiken eta zure ikerketaren bilakaeraren zain.

Plangintza eta azterketa pertsonalizatua

Orain inoiz baino gehiago, zoaz zure erritmora. Zure bizimodu eta beharretara egokitzen gara.

Azterketa-simulakroak

Jarri egoeran eta jakin ezazu zer moduz daramazun azterketa. Ez jarri urduri, simulakroak baino ez dira eta.

Metodologia ziklikoa

Multzo bakoitza modu integralean aztertzen du (gai-zerrenda, kasu praktikoak, programazioa eta unitate didaktikoa).

Plangintza eta azterketa pertsonalizatua

Orain inoiz baino gehiago, zoaz zure erritmora. Zure bizimodu eta beharretara egokitzen gara.

Azterketa-simulakroak

Jarri egoeran eta jakin ezazu zer moduz daramazun azterketa. Ez jarri urduri, simulakroak baino ez dira eta.

Zuzenketak eta tutoretzak zure irakaslearekin

Beti egongo da aditu bat zure praktiken eta zure ikerketaren bilakaeraren zain.

Prezioa

Eta zenbat kostatuko zait?

Zure plaza lortu

125€/hileko*

* (3,6 edo 9 kuotatan zatitu daiteke)

Haur Hezkuntzako oposaketari buruzko sekretu guztiak kontatuko dizkizugu

Gaitegia

1. Gaia: sei urtera arteko haurraren ezaugarri orokorrak. Haren garapenean sartzen diren faktore nagusiak. Etapa eta unerik esanguratsuenak. Haurraren garapena bizitzaren lehen urtean. Helduen funtzioa.

2. Gaia: sei urtera arteko haurren psikomotrizitate-garapena. Psikomotrizitatea haur-hezkuntzaren curriculumean. Sentsazioa eta pertzepzioa, ezagutzen iturri diren aldetik. Zentzumenen eta pertzepzioen antolaketa. Hezkuntzaren esku-hartzea.

3. Gaia: nortasunaren garapena. Garapen afektiboa zerotik sei urtera arteko haurrengan. Egile desberdinen ekarpenak. Autonomia eskuratzea. Hezkuntzan behar bezala esku hartzeko argibideak.

4. Gaia: haurrak beste batzuk aurkitzen ditu. Aurkikuntza-, lotura- eta onarpen-prozesua. Eskola gizarteratzeko erakundea den aldetik. Haur hezkuntzako ikastetxearen rola gizarte-arriskuaren egoeran dauden haurrekin prebentzioan eta esku-hartzean. Talde-bizitzaren gatazka nagusiak.

5. Gaia: sei urtera arteko garapen kognitiboa. Errealitatearen ezagutza. Mundu fisiko, natural eta sozialaren behaketa eta esplorazioa. Kontzeptu nagusien sorrera eta eraketa.

6. Gaia: joera pedagogiko eta psikologikorik nagusienek haur-hezkuntzan duten eragina. Haien ekarpenen gaurko ikuspegia. Esperientzia berritzaile nabarmenak. Balorazio kritikoa.

7. Gaia: familia, gizarteratzeko lehen eragilea den aldetik. Familiaren funtzio hezitzaileak historian zehar izan duen eraldatzea. Haur hezkuntzarekiko familiaren itxaropenak. Haurrak ikastetxera egokitzeko aldia. Familiaren eta irakasle-taldearen arteko harremanak.

8. Gaia: osasun- hezkuntza. Atsedenari, higieneari eta haurren jarduerari buruzko jarrera eta ohiturak. Istripuen prebentzioa, lehen laguntzak eta haur gaixotasunak. Hezkuntzan esku-hartzeko irizpideak.

9. Gaia: elikadura, nutrizioa eta dietetika. Elikadura orekatua eta menuen plangintza. Elikadurari lotutako haur nahasteak. Bazkalorduak hezteko une gisa.

10. Gaia: sexu-hezkuntza haur etapan. Norberak bere sexua aurkitu eta harekin identifikatzea. Rol maskulino eta femeninoen eraikuntza. Generoarengatik diskriminazioa ekiditeko estrategiak.

11. Gaia: etapako gaitasun orokorrak lortzea, haur-hezkuntzako curriculumaren arloen helburuen eta edukien bidez.

12. Gaia: haur-hezkuntzan esku-hartzeko irizpideak. Ikuspegi globalizatzailea. Ikaskuntzaren zentzua eta esanahia. Behaketan eta esperimentazioan oinarritutako metodologia. Curriculum-proiektuaren esparruan duen konkrezioa.

13. Gaia: programazioa haur hezkuntzako lehen zikloan. Zerotik hiru urtera arteko haurrentzat helburu, eduki eta metodologia aukera egokiak.

14. Gaia: programazioa haur hezkuntzaren bigarren zikloan. Ziklo honetarako helburu, eduki eta proposamen metodologikorik egokienak. Programazio-unitate desberdinak. Haur eta lehen hezkuntzaren arteko jarraipena. Curriculum-neurriak eta koordinatzeko bideak.

15. Gaia: irakaslearen rola haur hezkuntzan. Hezkuntzaren asmoak. Haurraren eta hezitzailearen arteko harreman interaktiboak. Irakaslea, hezkuntza – taldeko kide gisa eta familiekin duen harremana.

16. Gaia: espazioen eta denboraren antolaketa. Espazioa eta denbora behar bezala banatu eta antolatzeko irizpideak. Eguneroko erritmo eta ohiturak. Denbora eta espazioaren ebaluazioa.

17. Gaia: hornikuntza, material didaktikoa eta kurrikulum materialak haur hezkuntzan. Baliabide materialen aukeraketa, erabilpena eta ebaluazioa.

18. Gaia: hizkuntzaren garapena. Hizkuntza eta pentsamendua. Ulermenaren eta adierazpenaren bilakaera. Ahozkoa ez den komunikazioa. Haur hizkuntzan gehien izaten diren arazoak.

19. Gaia: hizkuntzaren ikaskuntza eta irakaskuntza haur hezkuntzan. Ulermen eta ahozko adierazpenerako teknikak eta baliabideak. Hezkuntzaren esku-hartzea harremanetan dauden hizkuntzen kasuan.

20. Gaia: haur literatura. Ipuina: hezkuntzarako duen balioa. Ahozko edo idatzizko ipuinak aukeratu, erabili eta kontatzeko irizpideak. Ipuinean oinarrituz egin daitezken jarduerak. Gelako liburutegia.

21. Gaia: musika hezkuntza haur hezkuntzan. Soinuaren eta isiltasunaren aurkikuntza. Jarduera musikalen aukeraketaren selekzioa eta irizpideak. Baliabide didaktikoak. Folklore herrikoia.

22. Gaia: adierazpen plastikoaren bilakaera haurrarengan. Hizkuntza plastikoaren oinarrizko elementuak. Adierazpen plastikoaren helburu, eduki, material, jarduera, estrategia metodologikoak eta ebaluatzeko estrategiak. Eredu eta estereotipoak.

23. Gaia: gorputz adierazpena. Keinua eta mugimendua. Gorputz adierazpena, identitatearen eraikuntzarako eta autonomia pertsonalerako laguntza moduan. Jolas sinbolikoa eta jolas dramatikoa.

24. Gaia: irudiak haurrarengan duen eragina. Irudien irakurketa eta interpretazioa. Zinema, telebista eta publizitatea. Ikus-entzunezko materialak eta teknologia berriak haur- hezkuntzan aukeratu eta erabiltzeko irizpideak.

25. Gaia: garapen logiko-matematikoarekin erlazionatutako gaitasunak eratzea. Baliabide didaktikoak eta haur hezkuntzako etapara egokitutako jarduerak.

Baldintzak

Nazionalitatea

Espainiako nazionalitatea izatea.

Europar Batasuneko beste estatu kide bateko nazionalitatea izatea.

Langileen zirkulazio askea aplikatzekoa den beste edozein estatutako nazionalitatea izatea.

Adina

Gutxienez 16 urte izan behar dituzu, eta ez duzu nahitaezko erretirorako gehienezko adina gainditu.

Titulazioa

Maisu-maistraren titulua edo maisu-maistraren lanbide arautuan jarduteko gaitzen duen graduko titulua.

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasleetan diplomatuaren titulua.

Haur/lehen-hezkuntzako maisu-titulua.

* Hala bada, beharrezkoa izan daiteke dagokion autonomia-erkidegoko hizkuntza ofiziala badakiela egiaztatzea.

Gaikuntza

Edozein erakunde publikotatik diziplina-espediente bidez zerbitzutik bereizita ez egotea.

Edozein administrazio publikotako funtzio publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea.

Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik epai irmo bidez kondenatua ez izatea.

Karrerako funtzionarioa ez izatea, praktikaldian ez egotea edo sartu nahi den kidego berean izendatzeke egotea.

Gaitasunak

Irakaskuntzan aritzearekin bateraezina den gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea.

Azterketa

Oposizio-fasea:

Fase honetan, Haur/Lehen Hezkuntzako espezialitateari buruz dituzun ezagutzak ebaluatuko dira. Bi zati ditu:

Lehenengo proba: (Kanporaketa)

  • A zatia: Kasu praktikoa.
  • B zatia: Epaimahaiak ausaz ateratakoen artean aukeratutako gai bat idaztea.

Bigarren proba:

  • A zatia: Programazio didaktikoaren aurkezpena eta defentsa.
  • B zatia: Hautagaiak bere programaziotik ausaz ateratako unitate didaktiko bat prestatzea eta epaimahaiaren aurrean azaltzea.

Lehiaketa-fasea

Alegatu dituzun merezimenduak baloratu eta egiaztatuko dira: prestakuntza akademikoa eta aurretiko irakaskuntza-esperientzia.

Praktikaldia

Aurreko bi faseak gainditzen badituzu, praktiketako funtzionario bihurtuko zara. Destino bat esleituko zaizu, eta amaitzean karrerako funtzionario izendatuko zaituzte.

Baldintzak

Nazionalitatea

Espainiako nazionalitatea izatea. Europar Batasuneko beste estatu kide bateko nazionalitatea izatea. Langileen zirkulazio askea aplikatzekoa den beste edozein estatutako nazionalitatea izatea.

Adina

Gutxienez 16 urte izan behar dituzu, eta ez duzu nahitaezko erretirorako gehienezko adina gainditu.

Titulazioa

Maisu-maistraren titulua edo maisu-maistraren lanbide arautuan jarduteko gaitzen duen graduko titulua. Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasleetan diplomatuaren titulua. Haur/lehen-hezkuntzako maisu-titulua.

* Hala bada, beharrezkoa izan daiteke dagokion autonomia-erkidegoko hizkuntza ofiziala badakiela egiaztatzea.

Gaikuntza

Edozein erakunde publikotatik diziplina-espediente bidez zerbitzutik bereizita ez egotea. Edozein administrazio publikotako funtzio publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea. Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik epai irmo bidez kondenatua ez izatea. Karrerako funtzionarioa ez izatea, praktikaldian ez egotea edo sartu nahi den kidego berean izendatzeke egotea.

Gaitasunak

Irakaskuntzan aritzearekin bateraezina den gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea.

Azterketa

Oposizio-fasea

Fase honetan, Haur/Lehen Hezkuntzako espezialitateari buruz dituzun ezagutzak ebaluatuko dira. Bi zati ditu:

Lehenengo proba: (Kanporaketa)

  • A zatia: Kasu praktikoa.
  • B zatia: Epaimahaiak ausaz ateratakoen artean aukeratutako gai bat idaztea.

Bigarren proba:

  • A zatia: Programazio didaktikoaren aurkezpena eta defentsa.
  • B zatia: Hautagaiak bere programaziotik ausaz ateratako unitate didaktiko bat prestatzea eta epaimahaiaren aurrean azaltzea.

Lehiaketa-fasea

Alegatu dituzun merezimenduak baloratu eta egiaztatuko dira: prestakuntza akademikoa eta aurretiko irakaskuntza-esperientzia.

Praktikaldia

Aurreko bi faseak gainditzen badituzu, praktiketako funtzionario bihurtuko zara. Destino bat esleituko zaizu, eta amaitzean karrerako funtzionario izendatuko zaituzte.

Guk konta diezazukegu,
baina hobe haiek azaltzea.

Zalantzak dituzu?

Autonomia mailan prestatuko dugu?

Bai. Edukia erkidego bakoitzaren dekretura egokitzen da.

Edukia hezkuntza-lege berrira egokituta al dago?

Bai. Eduki guztia LOMLOEra egokituta dago

Irakasle bat izango dut zuzenketak egiteko?

Bai. Irakasle bat izango duzu zure simulakroak, programazioa eta unitate didaktikoak zuzentzen.

Ba al duzue prestakuntza beste hizkuntza batzuetan?

Bai. Euskara, katalana, valentziera eta gaztelania ditugu.

Oposizioaren fase guztiak lantzen dira?

Bai, gai-zerrendatik ahozko defentsara.

Ba al duzue espezialitaterik?

Bai. Ingelesa, entzumena eta hizkuntza, pedagogia terapeutikoa, gorputz-hezkuntza eta musikako espezialitateak ditugu.

Zalantza gehiago?!

Orduan, telefonoa hartu.

Álvaro, Juan, Enrique, Bea edo Andrea beste aldean egongo dira.

Uteamek 💚 egina

© 2023 Ucademy. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Nos pondremos en contacto contigo sin compromiso  📞