Què vols

Vas a dedicar la teua vida als xiquets, i ho saps.

També saps que opositar dóna molta peresa.

Quantes vegades t’has visualitzat donant classe en un col·legi públic amb l’oposició acabada i sense preocupacions laborals?

Moltes.

Comença ja a preparar-te i assegura la teua plaça.

Seguiment i vocació, la millor combinació

El seguiment personalitzat és una necessitat (si no vols arrivar a l’examen amb un desavantatge, clar). Si eres del tipus de persona que vol tot a la vegada en tots els llocs, tria la modalitat online sense renunciar al calor humà (sí, és possible).

El que necessites:

Els nostres professors, sempre pendents de tu

Mesura el teu progrés

Analitza les teues mètriques, el teu progrés i probabilitats de que aproves quan vulgues.

Tu decideixes

Valora als professors, el temari i els tests per tal que nosaltres també aprenem de tu.

Feedback directe

Per cada error, et recomanem una lliçó de repàs específica.

Personalització

Recomanació de propers simulacres.

Mètode Ucademy

Reforça l’estudi amb video-classes, assessoria personalitzada i molt més.

Metodologia cíclica

Estudia cada bloc de manera integral (temari, casos pràctics, programació i unitat didàctica).

Correccions i tutories amb el teu professor

Sempre hi haurà un expert pendent de les teues pràctiques i l’evolució del teu estudi.

Planificació i estudi personalitzat

Ara més que mai, vés al teu ritme. Ens adaptem al teu estil de vida i necessitats.

Simulacres d’examen

Posa't en situació i descobreix com dus l’examen. No perdes els nervis, que són només simulacres.

Mètode Ucademy

Reforça l’estudi amb video-classes, assessoria personalitzada i molt més.

Planificació i estudi personalitzat

Ara més que mai, vés al teu ritme. Ens adaptem al teu estil de vida i necessitats.

Simulacres d’examen

Posa’t en situació i descobreix com dus l’examen. No perdes els nervis, que són només simulacres.

Correccions i tutories amb el teu professor

Sempre hi haurà un expert pendent de les teues pràctiques i l’evolució del teu estudi.

Preu

Mmmm… I quant em va a costar?

Aconsegueix la teua plaça per

125€/mes*

*(Fraccionable en 3, 6 o 9 quotes)

Et contem tots els secrets sobre l’oposició d’Educació Infantil

Temari

Tema 1. Característiques generals del xiquet i la xiqueta fins als sis anys. Principals factors que afecten al seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults.

Tema 2. El desenvolupament psicomotor en els xiquets i les xiquetes fins als sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l’educació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. L’organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa.

Tema 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els xiquets i xiquetes de zero a sis anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l’autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa. 

Tema 4. El xiquet descobreix als altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L’escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d’Educació Infantil en la prevenció i intervenció amb xiquets i xiquetes en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup. 

Tema 5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L’observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes. 

Tema 6. Influència de les principals corrents pedagògiques i psicològiques en l’educació infantil. Visió actual de les seues aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració Crítica.

Tema 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte a l’educació infantil. Període d’adaptació dels xiquets i xiquetes al centre educatiu. Relacions entre la família i l’equip docent. 

Tema 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d’accidents, primers auxilis i enfermetats infantils. Criteris per a la intervenció educativa.

Tema 9.  Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l’alimentació. Les hores de menjar com a moments educatius. 

Tema 10. L’educació sexual en l’etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per tal d’evitar la discriminació de gènere.

Tema 11. Consecució de les capacitats generals de l’etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d’Educació Infantil. 

Tema 12. Principis d’intervenció educativa d’Educació Infantil. L’enfoc globalitzador. Sentit i significat de l’aprenentatge. Una metodologia basada en l’observació i en l’experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular. 

Tema 13. La programació de primer cicle d’educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als xiquets i xiquetes de zero a tres anys.

Tema 14. La programació en el segon cicle d’Educació Infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les distintes unitats de programació. La continuïtat entre l’educació infantil i primària. Mesures curriculars i vies de coordinació.

Tema 15. La funció del mestre o mestra en l’educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre el xiquet i l’educador. El mestre com a membre de l’equip educatiu en la seua relació amb les famílies.

Tema 16. L’organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L’avaluació dels espais i del temps.

Tema 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars en educació infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials.

Tema 18. El desenvolupament del llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l’expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.

Tema 19. L’ensenyança i l’aprenentatge de la llengua en l’educació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l’expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües de contacte.

Tema 20. La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per a seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca amb la que compta l’aula.

Tema 21. L’educació musical en educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.

Tema 22. Evolució de l’expressió plàstica en els xiquets i xiquetes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectes, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d’avaluació de l’expressió plàstica. Models i estereotips.

Tema 23. L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió corporal com ajuda en la construcció de la identitat i de l’autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.

Tema 24. La influència de la imatge en el xiquet. La lectura i interpretació d’imatges. El cine, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l’educació infantil.

Tema 25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament lògic-matemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l’etapa d’educació infantil.

Requisits

Nacionalitat

Tenir nacionalitat espanyola.
Tenir la nacionalitat d’un altre Estat membre de la Unió Europea.
Tenir nacionalitat de qualsevol altre dels Estats als que siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores.

Edat
Necessites tenir al menys 16 anys i no haver superat l’edat màxima de jubilació forçosa. 

Titulació

Títol de mestre o títol de grau que habilite per a l’exercici de la professió regulada de mestre.
Títol de Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica.

Títol de Mestre en educació infantil.

*Si és el cas, pot ser necessari acreditar el coneixement de la llengua oficial de la Comunitat Autònoma que corresponga. 

Habilitació 

No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Organisme Públic.

No trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de funcions públiques de qualsevol de les Administracions Públiques.

No haver sigut condemnat/ada per sentència firme per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament en el mateix Cos al que es pretén ingresar.

Capacitats

No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de la pràctica docent.

Examen

Fase d’oposició

En aquesta fase es van a evaluar els teus coneixements sobre l’especialitat d’Educació Infantil.

Consta de dues parts: 

Primera Prova: (Eliminatòria)

  • Part A: Cas pràctic.
  • Part B: Redacció d’un tema triat entre els extrets a l’atzar pel Tribunal.

Segona Prova:

  • Part A: Presentació i Defensa d’una Programació Didàctica. 
  • Part B: Preparació i exposició front al Tribunal d’una unitat didàctica extreta a l’atzar per el candidat/a d’entre la seva pròpia programació.  

Fase de concurs

Es valoraran i comprovaran els mèrits que hages al·legat: formació acadèmica i experiència docent prèvia. 

Fase de pràctiques

Si superes les dues anteriors fases, passaràs a ser un funcionari en pràctiques. Se t’assignarà un destí i, en finalitzar-les, se’t nomenarà funcionari de carrera.(*L’ordre i contingut exacte d’aquesta prova dependrà de la Comunitat Autònoma en la qual es presenti l’opositor).

Requisits

Nacionalitat

Tenir nacionalitat espanyola.
Tenir la nacionalitat d’un altre Estat membre de la Unió Europea.
Tenir nacionalitat de qualsevol altre dels Estats als que siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores.

Edat
Necessites tenir al menys 16 anys i no haver superat l’edat màxima de jubilació forçosa. 

Titulació

Títol de mestre o títol de grau que habilite per a l’exercici de la professió regulada de mestre.
Títol de Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica.

Títol de Mestre en educació infantil.

*Si és el cas, pot ser necessari acreditar el coneixement de la llengua oficial de la Comunitat Autònoma que corresponga. 

Habilitació 

No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Organisme Públic.

No trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de funcions públiques de qualsevol de les Administracions Públiques.

No haver sigut condemnat/ada per sentència firme per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament en el mateix Cos al que es pretén ingresar.

Capacitats

No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de la pràctica docent.

Examen

Fase d’oposició

En aquesta fase es van a evaluar els teus coneixements sobre l’especialitat d’Educació Infantil. Consta de dues parts:

Primera Prova: (Eliminatòria)

  • Part A: Cas pràctic.
  • Part B: Redacció d’un tema triat entre els extrets a l’atzar pel Tribunal.

Segona Prova:

  • Part A: Presentació i Defensa d’una Programació Didàctica.
  • Part B: Preparació i exposició front al Tribunal d’una unitat didàctica extreta a l’atzar per el candidat/a d’entre la seva pròpia programació.

Fase de concurs

Es valoraran i comprovaran els mèrits que hages al·legat: formació acadèmica i experiència docent prèvia.

Fase de pràctiques

Si superes les dues anteriors fases, passaràs a ser un funcionari en pràctiques. Se t’assignarà un destí i, en finalitzar-les, se’t nomenarà funcionari de carrera.

(*L’ordre i contingut exacte d’aquesta prova dependrà de la Comunitat Autònoma en la qual es presente l’opositor).

Podem contar-t’ho nosaltres,
però millor que t’ho expliquen ells.

Tens dubtes?

Preparem a nivell autonòmic?

Sí. El contingut s’adapta al decret de cada comunitat.

El contingut s’adapta a la nova llei educativa?

Sí. Tot el contingut està adaptat a LOMLOE.

Vaig a tenir un professor per fer-me les correccions?

Sí. Tindràs un professor corregint els teus simulacres, programació i unitats didàctiques.

En quins idiomes teniu disponible la formació?

Comptem amb castellà, euskera, català i valencià.

Es treballen totes les fases de l’oposició?

Sí, des del temari fins a l’exposició front al Tribunal.

Teniu especialitats?

Sí. Tenim les mencions d’anglès, audició i llenguatge, pedagogia terapèutica, educació física i música.

Més dubtes?!

Aleshores, despenja el telèfon. Álvaro, Juan, Bea o Andrea estaran a l’altre costat.

Fet amb 💚 pel Uteam

© 2023 Ucademy. Tots els drets reservats

Nos pondremos en contacto contigo sin compromiso  📞