Què vols

Vas a dedicar la teva vida als xiquets, i ho saps.

També saps que opositar dóna molta mandra.

Quantes vegades t’has visualitzat donant classe en un col·legi públic amb l’oposició acabada i sense preocupacions laborals?

Moltes.

Comença ja a preparar-te i assegura la teva plaça.

Seguiment i vocació, la millor combinació

El seguiment personalitzat és una necessitat (si no vols arrivar a l’examen amb un desavantatge, clar). Si eres del tipus de persona que vol tot a la vegada en tots els llocs, tria la modalitat online sense renunciar al calor humà (sí, és possible).

El que necessites:

Els nostres professors, sempre pendents de tu

Mesura el teu progrés

Analitza les teves mètriques, el teu progrés i probabilitats de que aprovis quan vulguis.

Tu decideixes

Valora als professors, el temari i els tests per tal que nosaltres també aprenem de tu.

Feedback directe

Per cada error, et recomanem una lliçó de repàs específica.

Personalització

Recomanació de propers simulacres.

Mètode Ucademy

Reforça l’estudi amb video-classes, assessoria personalitzada i molt més.

Metodologia cíclica

Estudia cada bloc de manera integral (temari, casos pràctics, programació i unitat didàctica).

Correccions i tutories amb el teu professor

Sempre hi haurà un expert pendent de les teues pràctiques i l’evolució del teu estudi.

Planificació i estudi personalitzat

Ara més que mai, vés al teu ritme. Ens adaptem al teu estil de vida i necessitats.

Simulacres d’examen

Posa't en situació i descobreix com dus l’examen. No perdis els nervis, que són només simulacres.

Metodología cíclica

Estudia cada bloc de manera integral (temari, casos pràctics, programació i unitat didàctica).

Planificació i estudi personalitzat

Ara més que mai, vés al teu ritme. Ens adaptem al teu estil de vida i necessitats.

Simulacres d’examen

Posa’t en situació i descobreix com dus l’examen. No perdis els nervis, que són només simulacres.

Correccions i tutories amb el teu professor

Sempre hi haurà un expert pendent de les teves pràctiques i l’evolució del teu estudi.

Preu

Mmmm… I quant em va a costar?

Aconsegueix la teua plaça per

125€/mes*

*(Fraccionable en 3, 6 o 9 quotes)

Et contem tots els secrets sobre l’oposició d’Educació Primària

Temari

Tema 1. Característiques bàsiques del desenvolupament psico-evolutiu dels xiquets i xiquetes dels sis als dotze anys. 

Tema 2. Projecte Educatiu del Centre

Tema 3. La tutoria en l’Educació Primària

Tema 4. L’atenció a la diversitat de l’alumnat

Tema 5. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat d’Educació Primària. 

Tema 6. Les Tecnologies de l’Informació i la Comunicació.

Tema 7. L’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural en l’Educació Primària.

Tema 8. Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària

Tema 9. L’entorn i la seva conservació. Intervenció educativa

Tema 10. L’aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics.

Tema 11. L’àrea d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en l’Educació Primària.

Tema 12. L’àrea d’Educació Artística en l’Educació Primària com a àrea integrada.

Tema 13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. 

Tema 14. L’àrea de Llengua Castellana i Literatura en l’Educació Primària. 

Tema 15. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge en l’Educació Primària en relació amb les condicions d’ús.

Tema 16. L’educació literària en el context escolar. La biblioteca escolar.

Tema 17. Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primària. 

Tema 18. Desenvolupament i característiques del procés lector en l’Educació Primària. 

Tema 19. Desenvolupament de l’expressió escrita en l’Educació Primària.

Tema 20. L’àrea de Matemàtiques en l’Educació Primària.

Tema 21. Resolució de problemes

Tema 22. L’aprenentatge dels números i el càlcul numèric.

Tema 23. Les magnituds i la seva mesura.

Tema 24. Evolució de la percepció espacial en l’Educació Primària.

Tema 25. Recollida, organització i representació de la informació.

Requisits

Nacionalitat

Tenir nacionalitat espanyola.
Tenir la nacionalitat d’un altre Estat membre de la Unió Europea.
Tenir nacionalitat de qualsevol altre dels Estats als que siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores.

Edat
Necessites tenir al menys 16 anys i no haver superat l’edat màxima de jubilació forçosa. 

Titulació

Títol de mestre o títol de grau que habilite per a l’exercici de la professió regulada de mestre.
Títol de Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica.

Títol de Mestre en educació infantil.

*Si és el cas, pot ser necessari acreditar el coneixement de la llengua oficial de la Comunitat Autònoma que corresponga. 

Habilitació 

No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Organisme Públic.

No trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de funcions públiques de qualsevol de les Administracions Públiques.

No haver sigut condemnat/ada per sentència firme per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament en el mateix Cos al que es pretén ingresar.

Capacitats

No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de la pràctica docent.

Examen

Fase d’oposició

En aquesta fase es van a evaluar els teus coneixements sobre l’especialitat d’Educació Infantil.

Consta de dues parts: 

Primera Prova: (Eliminatòria)

  • Part A: Cas pràctic.
  • Part B: Redacció d’un tema triat entre els extrets a l’atzar pel Tribunal.

Segona Prova:

  • Part A: Presentació i Defensa d’una Programació Didàctica. 
  • Part B: Preparació i exposició front al Tribunal d’una unitat didàctica extreta a l’atzar per el candidat/a d’entre la seva pròpia programació.  

Fase de concurs

Es valoraran i comprovaran els mèrits que hages al·legat: formació acadèmica i experiència docent prèvia. 

Fase de pràctiques

Si superes les dues anteriors fases, passaràs a ser un funcionari en pràctiques. Se t’assignarà un destí i, en finalitzar-les, se’t nomenarà funcionari de carrera.(*L’ordre i contingut exacte d’aquesta prova dependrà de la Comunitat Autònoma en la qual es presenti l’opositor).

Requisits

Nacionalitat

Tenir nacionalitat espanyola.
Tenir la nacionalitat d’un altre Estat membre de la Unió Europea.
Tenir nacionalitat de qualsevol altre dels Estats als que siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores.

Edat
Necessites tenir al menys 16 anys i no haver superat l’edat màxima de jubilació forçosa. 

Titulació

Títol de mestre o títol de grau que habilite per a l’exercici de la professió regulada de mestre.
Títol de Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica.

Títol de Mestre en educació primària.

*Si és el cas, pot ser necessari acreditar el coneixement de la llengua oficial de la Comunitat Autònoma que corresponga. 

Habilitació 

No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Organisme Públic.

No trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de funcions públiques de qualsevol de les Administracions Públiques.

No haver sigut condemnat/ada per sentència firme per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nombrament en el mateix Cos al que es pretén ingresar.

Capacitats

No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de la pràctica docent.

Examen

Fase d’oposició

En aquesta fase es van a evaluar els teus coneixements sobre l’especialitat d’Educació Primària. Consta de dues parts: 

Primera Prova: (Eliminatòria)

  • Part A: Cas pràctic.
  • Part B: Redacció d’un tema triat entre els extrets a l’atzar pel Tribunal.

Segona Prova:

  • Part A: Presentació i Defensa d’una Programació Didàctica. 
  • Part B: Preparació i exposició front al Tribunal d0una unitat didàctica extreta a l’atzar per el candidat/ta d’entre la seva pròpia programació.  

Fase de concurs

Es valoraran i comprovaran els mèrits que hages al·legat. Gràcies a la teva formació acadèmica pots aconseguir fins a 5 punts, amb la teva experiència docent prèvia fins a 7 punts i amb altres mèrits, com cursos, fins a 2 punts addicionals.

Fase de pràctiques

Si superes les dues anteriors fases, passaràs a ser un funcionari en pràctiques. Se t’assignarà un destí i en finalitzar-les se’t nomenarà funcionari de carrera.

(*L’ordre i contingut exacte d’aquesta prova dependrà de la Comunitat Autònoma en la qual es presenti l’opositor).

Podem contar-t’ho nosaltres,
però millor que t’ho expliquen ells.

Tens dubtes?

Preparem a nivell autonòmic?

Sí. El contingut s’adapta al decret de cada comunitat.

El contingut s’adapta a la nova llei educativa?

Sí. Tot el contingut està adaptat a LOMLOE.

Vaig a tenir un professor per fer-me les correccions?

Sí. Tindràs un professor corregint els teus simulacres, programació i unitats didàctiques.

En quins idiomes teniu disponible la formació?

Comptem amb castellà, euskera, català i valencià.

Es treballen totes les fases de l’oposició?

Sí, des del temari fins a l’exposició front al Tribunal.

Teniu especialitats?

Sí. Tenim les mencions d’anglès, audició i llenguatge, pedagogia terapèutica, educació física i música.

Més dubtes?!

Llavors, despenja el telèfon.
Álvaro, Juan, Enrique, Bea estaran a l’altre costat.

Fet amb 💚 pel Uteam

© 2023 Ucademy. Tots els drets reservats.

Nos pondremos en contacto contigo sin compromiso  📞