plaza lortu

Haur Hezkuntzako

Puede visitar nuestra política de privacidad. +INFO

En UCADEMY, S.L. (en adelante, “UCADEMY”) tratamos tus datos para poder prestarte los servicios de UCADEMY y enviarte información sobre nuestros productos y/o servicios. Estos datos son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios que se hayan solicitado a través del Sitio Web, así como el consentimiento que nos hayas otorgado conforme a nuestra Política de Privacidad. Tus datos no podrán cederse a terceras empresas. El interesado tiene derecho a ejercitar su derecho de: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los Datos, limitación del Tratamiento, no ser objeto de decisiones automatizadas individualizadas.
Tanto si tienes alguna duda o sugerencia como si quieres darte de baja ponte en contacto con nosotros enviando un email a la siguiente dirección: info@ucademy.com

UCADEMY METODOA

Hemen arauak zuk jartzen dituzu.

Ucademy aurkezten dizugu, zure oposizioak prestatzen denbora, dirua eta kezkak aurrezteko erabiliko duzun akademia.

Zer edukiko dut plaza ateratzean?

1.500 €-tik gorako soldatak

Astean 37 orduko lanaldia

30 opor-egun

Lanpostu finkoa erretiroa hartu arte

Haur Hezkuntzako oposizioari buruzko sekretu guztiak azalduko dizkizugu.

Nazionalitatea

Espainiako nazionalitatea izatea.

Europar Batasuneko beste estatu kide bateko nazionalitatea izatea

Langileen zirkulazio askea aplikatzekoa den beste edozein estatutako
nazionalitatea izatea.

 

Adina

16 urte beteta izatea eta, oro har, nahitaezko erretirorako ezarritako
adinera iritsi gabe egotea.

Titulazioa

Maisu-titulua edo gradu-titulua izan behar duzu, maisu-lanbidean
jarduteko gaitzen duena.

Hala badagokio, dagokion autonomia erkidegoko hizkuntza ofiziala egiaztatzen duen ezagutza edo titulazioa egiaztatzea.

Betekizunak

Edozein erakunde publikoren diziplina-espediente bidez zerbitzutik
kendu ez izana.

Edozein herri-administraziotako funtzio publikoak betetzeko
desgaituta ez egotea.

Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren
batengatik epai irmoz kondenatua ez izatea.

Karrerako funtzionario edo praktiketako funtzionario ez izatea, edo
sartu nahi den kidegoan izendatzeke egotea.

Gaitasunak

Gaixotasunik ez izatea eta irakaskuntza jarduerarekin bateraezina
den muga fisiko edo psikikorik ez izatea.

Oposizio aldia

Lehenengo proba baztertzailea da eta suposizio praktiko bat egitean eta epaimahaiak ausaz ateratakoen artean aukeratutako gai bat idaztean datza.

Bigarren proba Programazio Didaktiko baten aurkezpena eta defentsa da, bai eta zure programazioaren artean ausaz ateratako unitate didaktiko bat epaimahaiaren aurrean prestatu eta azaltzea ere.

Fase honetan espezialitate honi buruz dituzun ezagutzak ebaluatuko dira. Bi zati ditu:

Lehenengo proba: (kanporaketa)*
A zatia: kasu praktikoa
B zatia: epaimahaiak ausaz ateratakoen artean aukeratutako gai bat
idaztea.
Bigarren proba:
A zatia: programazio didaktikoaren aurkezpena eta defentsa.
B zatia: izangaiak bere programaziotik ausaz ateratako unitate
didaktiko bat prestatu eta Epaimahaiaren aurrean azaltzea.

Lehiaketa fasea

Zati honetan, alegatu dituzun merezimenduak baloratu eta egiaztatuko dira. Zure prestakuntza akademikoari esker, 2 puntu lor ditzakezu gehienez, zure aurretiko irakaskuntza-esperientziarekin, 7 puntu arte, eta beste merezimendu batzuekin, hala nola 2 puntu gehiago.

Praktikaldi fasea

Bi faseak gainditzen badituzu, praktiketako funtzionario izatera igaroko zara, lantoki bat esleitzen dizute eta, amaitzean, karrerako funtzionario izendatuko zaituzte.

1.- Sei urtera arteko haurraren ezaugarri orokorrak. Haren garapenean sartzen diren faktore nagusiak. Etapa eta unerik esanguratsuenak. Haurraren garapena bizitzaren lehen urtean. Helduen funtzioa.
2.- Sei urtera arteko haurren psikomotrizitate-garapena. Psikomotrizitatea haur-hezkuntzaren curriculumean. Sentsazioa eta pertzepzioa, ezagutzen iturri diren aldetik. Zentzumenen eta pertzepzioen antolaketa. Hezkuntzaren esku-hartzea.
3.- Nortasunaren garapena. Garapen afektiboa zerotik sei urtera arteko haurrengan.Egile desberdinen ekarpenak. Autonomia eskuratzea. Hezkuntzan behar bezala esku hartzeko argibideak.
4.- Haurrak beste batzuk aurkitzen ditu. Aurkikuntza, lotura, eta onarpen-prozesua. Eskola gizarteratzeko erakundea den aldetik. Haur Hezkuntzako ikastetxearen rola. Gizarte-arriskuaren egoeran dauden haurrekin prebentzioan eta esku-hartzean. Talde bizitzaren gatazka nagusiak.
5.- Sei urtera arteko garapen kognitiboa. Errealitatearen ezagutza. Mundu fisiko, natural eta sozialaren behaketa eta esplorazioa. Kontzeptu nagusien sorrera eta eraketa.
6.- Joera pedagogiko eta psikologikorik nagusienek haur-hezkuntzan duten eragina. Haien ekarpenen gaurko ikuspegia. Esperientzia berritzaile nabarmenak. Balorazio kritikoa.
7.- Familia, gizarteratzeko lehen eragilea den aldetik. Familiaren funtzio hezitzaileak historian zehar izan duen eraldatzea. Haur-hezkuntzarekiko familiaren itxaropenak. Haurrak ikastetxera egokitzeko aldia. Familiaren eta
irakasle-taldearen arteko harremanak.
8.- Osasun-hezkuntza. Atsedenari, higieneari eta haurren jarduerari buruzko jarrera eta ohiturak. Istripuen prebentzioa, lehen laguntzak eta haur-gaixotasunak. Hezkuntzan esku hartzeko irizpideak.
9.- Elikadura, nutrizioa eta dietetika. Elikadura orekatua eta menuen plangintza. Elikadurari lotutako haur-nahasketak. Bazkalorduak hezteko une gisa.
10.- Sexu-hezkuntza haur-etapan. Norberak bere sexua aurkitu eta harekin identifikatzea. Rol maskulino eta femeninoen eraikuntza. Generoarengatik diskriminazioa ekiditeko hezkuntza-estrategiak.
11.- Etapako gaitasun orokorrak lortzea, haur-hezkuntzako curriculumaren arloen helburuen eta edukien bidez.
12.- Haur-hezkuntzan esku hartzeko irizpideak. Ikuspegi globalizatzailea. Ikaskuntzaren zentzua eta esanahia. Behaketan eta esperimentazioan oinarritutako metodologia. Curriculum-proiektuaren esparruan duen konkrezioa.
13.- Programazioa Haur Hezkuntzako lehen zikloan. Zerotik hiru urtera arteko haurrentzat helburu, eduki eta metodologia egokiak.
14.- Programazioa Haur Hezkuntzaren bigarren zikloan. Ziklo honetarako helburu, eduki eta proposamen metodologikorik egokienak. Programazio-unitate desberdinak. Haur eta Lehen Hezkuntzaren arteko
jarraipena. Curriculum-neurriak eta koordinatzeko bideak.
15.- Maisuaren edo maistraren rola Haur Hezkuntzan. Hezkuntzaren asmoak. Haurraren eta hezitzailearen arteko harreman interaktiboak. Maisu- maistra hezkuntza-taldeko kide gisa eta familiekin duen harremana.
16.- Espazioen eta denboraren antolaketa. Espazioa eta denbora behar bezala banatu eta antolatzeko irizpideak. Eguneroko erritmo eta ohiturak. Espazioen eta denboraren ebaluazioa.
17.- Hornikuntza, material didaktikoa eta curriculum-materialak haur-hezkuntzan. Baliabide materialen selekzioa, erabilpena eta ebaluazioa.
18.- Hizkuntzaren garapena. Hizkuntza eta pentsamendua. Ulermenaren eta adierazpenaren bilakaera. Ahozkoa ez den komunikazioa. Haur-hizkuntzan gehien izaten diren arazoak.
19.- Hizkuntzaren irakaskuntza eta ikaskuntza haur-hezkuntzan. Ulertzeko eta ahoz adierazteko teknikak eta baliabideak. Hezkuntzaren esku-hartzea harremanetan dauden hizkuntzen kasuan.
20.- Haur-literatura. Ipuina: bere hezkuntza-balioa. Ahozko edo idatzizko ipuinak aukeratu, erabili eta kontatzeko irizpideak. Ipuinetik abiatuz egiten diren jarduerak. Gelako liburutegia.
21.- Musika-hezkuntza haur-hezkuntzan. Soinuaren eta isiltasunaren aurkikuntza. Musika jardueren ezaugarriak eta aukeratzeko irizpideak. Baliabide didaktikoak. Folklore herrikoia.
22.- Adierazpen plastikoaren bilakaera haurrengan. Hizkuntza plastikoaren oinarrizko elementuak. Adierazpen plastikoaren helburuak, edukiak, materialak, jarduerak, estrategia metodologikoak eta ebaluatzeko estrategiak. Eredu eta estereotipoak.
23.- Gorputz adierazpena. Keinua eta mugimendua. Gorputz adierazpena identitatea eta norberaren autonomia eraikitzeko laguntza gisa. Joko sinbolikoa eta joko dramatikoa. Jarduera dramatikoak.
24.- Irudiak haurrarengan duen eragina. Irudien irakurketa eta interpretazioa. Zinema, telebista eta publizitatea. Ikus-entzunezko materialak eta teknologia berriak haur-hezkuntzan aukeratu eta erabiltzeko
irizpideak.
25.- Garapen logiko-matematikoari lotutako gaitasunak eratzea. Baliabide didaktikoak eta haur-hezkuntzako etapara egokitutako jarduerak.
 
 

Gela antolatzea eta eguneroko eskolak planifikatzea

Zure ardurapean egongo da eskolak ematen dituzun ikasgela egoera onean mantentzea, eta ikasleekin egunero egingo dituzun jarduerak pentsatzea eta antolatzea.

Emozioen kudeaketa eta errespetua

Haur Hezkuntzako irakasle batek haurrei lagundu beharko die beren emozioak identifikatzen eta kudeatzen, jokabide-arauak aplikatzen eta besteekiko errespetua eta maitasuna sustatzen.

Autonomia sustatzea

Haur-hezitzaile baten beste zeregin garrantzitsuenetako bat norberaren autonomia bultzatzea eta praktikan jartzea da.

Baliabide pedagogikoak

Zure adimena eta sormena sustatu beharko dituzu, jolasen eta bestelako jardueren bidez ezarriko dituzun baliabide didaktiko eta pedagogikoak erabiliz.

Behar espezifikoak

Behar espezifikoak izan ditzaketen ikasleei arreta jarri beharko diezu, laguntza osagarria emanez eta beste profesional batzuekin koordinatuz, hala nola psikopedoak, logopedak edo gizarte-langileak, beharrezkoa izanez gero.

Beste jarduera batzuk

Familiei aldizka eman beharko diezu seme-alaben egoeraren eta aurrerapenen berri, gurasoen bilerak deitu beharko dituzu eta klaustroaren bileretara joan.

2000 eta 2200 bitartekoa da hilean, baina hainbat faktoreren arabera alda daiteke.

Denontzako match perfektua.

Zu, zure familiaren, zure lanaren eta zure oposizioen artean

Oso hurbil izango gaituzu 👀

Amaitu da kontrolik eza. Orain, zure azterketan egiten duzun aurrerapen bakoitzaren jarraipen pertsonalizatua egin dezakezu. Gainera, ematen duzun pauso bakoitzean lagunduko dizugu.

Irakasle onenak izango dituzu 🤓

Bai horixe. Badakigu zein garrantzitsua den une hau zuretzat, horregatik gogor lan egingo dugu zure helburura lortzeko.Eta horretarako, irakasle onenak izango dituzu zuri laguntzeko eta inoiz baino prestatuago iristeko.

Nola dakit Ucademy niretzat den...

Ezagunak dituzu esaldi hauek?

Denbora asko galtzen dut Interneteko edukien bila

Eduki guztia modu errazean banatuta, behar duzuna azkar bila dezazun.

Nire oposaketa gainditu behar dut soldata egonkortasuna lortzeko

Adi guztiari! Hurrengo mendean eror dakizkizukeen ariketa mota guztiak emango dizkizugu... Ez da gutxi.

Akademiaren batean izena eman nahi nuke, baina oso garestiak dira.

Ucademyrekin kostuen % 50 baino gehiago aurrezten duzu. 😏

Beste urte batzuetako simulazioak egin behar ditut praktikatzeko

Beste urte batzuetako 2.000 azterketa eta simulakro baino gehiago emango dizkizugu, bideoan zein PDFan ebatzita.

Bizitza oso mugatua dut eta nire denborarekin malabareak egiten ditut

Chill and Netflix gustuko baduzu, hemen berdin hartu ahal izango duzu. Edukia beti zuretzat eskuragarri.

Oposizioak beldurtzen nau eta ez dut estresik izan nahi.

Antolatu zure ordutegia eta denbora gure planifikatzaile aurreratuarekin.

Hauek dira akademian sartu aurretik gure ikasleek zituzten zalantzetako batzuk...

Ikasgaien eduki guztia, irakurgai txiki, azkar eta zuzenetan banatu dugu. Metodo horrekin, hobekuntza handiak lortzen ditugu ikaskuntzan.

Lehenik eta behin, ikasleak ez du hainbeste ezagutza gorde behar, eta ikasgai bakoitzaren osteko autoebaluazio-ariketekin ikasitakoa modu azkarrean proban jartzen du.

Eta, bigarrenik, eduki espezifikoa erraz ikasteko aukera ematen du, ikasteko indargarria zertan behar den zehaztu ahal izateko. Ikasleak une horretan behar dituen ezagutzetan sakondu dezake, eskuratutako ezagutzak errepikatzen denbora alferrik galdu gabe.

Bideo labur eta entretenigarri horiek guztiek, gainera, erabiltzaileak plataformarekin etengabe eta aktiboki elkarreragin behar izatea lortzen dute.

Gure ikasleek gehien erabiltzen dituztenak apunte digitalak dira. Apunteak hartu ahal izango dituzu ikasgaiak ikusi eta plataforman gorde bitartean. Ondoren, deskargatu ahal izango dituzu, zure ordenagailuan edo mugikorrean izateko.

Zure ikasgai gogokoenak ere hauta ditzakezu, zure profilaren bidez azkar sartzeko.

Bestalde, zure ikasteko teknikekin laguntzeko eta zure etorkizun profesionalik onena aukeratzen laguntzeko tresnak ditugu.

Ah…  eta azkenik, egunero sari pilo bat ditugu ikasteko!

Bai. Ucademyko taldeak eta irakasleek zalantza guztiak argituko dizkizute.
Plataformatik mezu zuzen bat bidali diezaiekezu une oro, eta jakinarazpen bat iritsiko zaizu erantzuten dizutenean.

Plataforma bloke handitan banatzen da.

Lehena eduki teorikoa da, non klase guztiak 15 minutuko bideoetan grabatuta eta banatuta dauden.

Aldi berean, zure irakasleen laguntza izango duzu une oro zure zalantzak argitu ditzaten.

Bigarren blokean, azken bi urteetako testak ebatzita izango dituzu, oposizioan aurkeztu aurretik behar duzun guztia egin dezazun.

Azkenekoan, zure eskura jartzen dizkizugu ikasketekin laguntzeko tresnak, baita orientazio profesionala ere.

Ikaskuntzaren funtsezko zati bat errefortzu aktiboa da. Horregatik, ikasgai bakoitzaren ondoren, ikasleak autoebaluazio-ariketak egiten ditu eskuratutako ezagutzak praktikan jartzeko.

Zure eguneroko betebeharrak eta oposizioa uztartzeko metodologia bat ikasi nahi baduzu, zuretzat da. Horrela, urrats erosoetan azter dezakezu zure aurkakotasuna eta aldatu nahi izanez gero.

Plataforma ikaslearekin integratzen da, eta, azkenean, apunteak hartzeko erabiltzen duzun koadernoa da, baina teknologia berrietara egokituta.

Lotu gerrikoa hegan egitera goaz🚀

Ez zaitzala inork geldiarazi. Hasi Ucademy metodoarekin ikasten eta ziurtatu zure bokazioa betetzen duzula eta irakaskuntzan aritzen zarela.

Nos pondremos en contacto contigo sin compromiso  📞